JURIDISK INFORMATION.

Läs dessa villkor innan du använder webbplatsen. Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa villkor oavsett om du registrerar dig hos Opel eller inte. Om du inte accepterar villkoren ska du inte använda webbplatsen.


Meddelanden

Informationen på webbplatsen är gjord för att vara så omfattande och korrekt som möjligt. Vi förbehåller oss dock rätten att när som helst, utan förvarning, ändra priser, färger, material, utrustning, specifikationer, modeller och tillgänglighet.


Vissa länkar som tillhandahålls på webbplatser kan leda till webbplatser som tillhör oberoende webbplatsägare. Informationen på sådana webbplatser är respektive ägares ansvar. Opel har ingen kontroll över och inget ansvar för innehållet på oberoende webbplatser och tillhandahåller länkarna för besökarnas bekvämlighet.


1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör Opel. Detta material får inte kopieras eller reproduceras, utom i den utsträckning som krävs för att det ska kunna visas on-line. Du får skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk under förutsättning att:

 

(a) inga dokument eller relaterad grafik på webbplatsen ändras på något sätt,
(b) ingen grafik på webbplatsen används separat från motsvarande text och
(c) Opels copyright och varumärke eller andra meddelanden visas på alla kopior.

 

Oaktat allmängiltigheten i det föregående kan Opel då och då ge dig möjligheten att ladda ned skrivbordsunderlägg, skärmsläckare och andra hjälpprogram från webbplatsen. Sådana nedladdningar omfattas av dessa villkor.


All användning av utdrag från webbplatsen som inte följer dessa villkor för något ändamål är förbjuden. Materialet på webbplatsen har genomsökts och testats noggrant under alla produktionssteg. Opel rekommenderar ändå att du utför en virussökning innan du använder webbplatsen. Opel rekommenderar också att du använder ett aktuellt antivirusprogram.


2. Länka till webbplatsen
Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till Opels hemsida.


3. Serviceåtkomst

Även om Opel försöker se till att webbplatsen normalt sett ska vara tillgänglig dygnet runt, tar Opel inget ansvar för om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig under viss tid.

 

Åtkomsten till webbplatsen kan stängas av tillfälligt och utan förvarning i fall av systemfel, underhåll eller reparationer eller av anledningar utanför Opels kontroll.


 4. Material från uppföranderegler för besökare

Förutom personuppgifter, som omfattas av Opels sekretesspolicy, anses allt material du överför eller postar till webbplatsen som icke-konfidentiellt och icke-immateriellrättsligt. Opel har inga skyldigheter beträffande sådant material. Opel och Opels ansvariga har frihet att kopiera, offentliggöra, distribuera, inkorporera och på annat sätt använda sådant material och data, bilder, ljud, text och annat som ingår däri för alla ändamål.

Du får inte posta material eller överföra material till eller från webbplatsen som:

 

(a) är hotande, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, smädligt, rasistiskt, diskriminerande, skandalöst, provocerande, hädiskt, bryter mot konfidentialitet, bryter mot sekretess eller som kan skapa irritation eller olägenheter, eller
(b) du inte har erhållit alla nödvändiga licenser och/eller godkännanden för, eller
(c) utgör eller uppmuntrar till brottsligt beteende, ger upphov till skadeståndsanspråk eller på annat sätt bryter mot lagen eller kränker tredje parts rättigheter i något land, eller
(d) är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datorvirus, logikbomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, skadade data eller annan farlig programvara eller skadliga data).

 

Du får inte missbruka webbplatsen på något sätt inklusive, men inte begränsat till, att hacka den.
Opel samarbetar fullt ut med alla rättsliga instanser eller domstolsbeslut som kräver att Opel avslöjar identitet eller plats för en användare som postar material som bryter mot paragraf 4


5. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på den här webbplatsen är avsedd för Opel-kunder. Opel kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat. Beroende på fordonslagren och ändringar i bilspecifikationer under årliga uppdateringar o.s.v. kan produkterna som visas på webbplatsen skilja sig från den senaste specifikationen. Delar av den utrustning som beskrivs eller skildras kan vara tillgänglig bara i vissa länder eller mot en extra kostnad. Kunderna tillråds att kontrollera specifika bilegenskaper hos återförsäljaren vid beställningen. Opel förbehåller sig rätten att när som helst ändra produktspecifikationer och frånsäger sig allt ansvar för skadeståndsanspråk som hänvisar till begränsningar i innehållet på webbplatsen.

 

Alla uttalanden som görs på webbplatsen och allt material på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick", utan några förutsättningar, garantier eller andra villkor av något slag. Med undantag för vad som följer av tvingande lag, tillhandahåller Opel webbplatsen med villkoret att Opel frånsäger sig alla utfästelser, garantier och förutsättningar eller andra villkor (inklusive, men inte begränsat till, villkor underförstådda i lag) som, förutom dessa villkor, kan gälla rörande webbplatsen.


6. Ansvar

Opel och Opels chefer, tjänstemän, anställda eller representanter avsäger sig allt ansvar för alla belopp eller slag av förluster eller skador som uppstår för dig eller tredje part (inklusive, utan begränsning, alla direkta, indirekta, straffliga eller påföljande förluster eller skadestånd, eller förlust av inkomst, vinst, rykte, data, kontrakt, penninganvändning, eller förluster eller skador som härrör från eller på något sätt är kopplade till verksamhetsavbrott, och antingen på grund av (inklusive utan begränsning) försumlighet, kontraktsbrott eller övrigt) i samband med webbplatsen på något sätt eller i samband med användning, oförmåga att använda eller resultat av att använda webbplatsen, alla webbplatser som är länkade till webbplatsen eller materialet på sådana webbplatser, inklusive men inte begränsat till förluster eller skador på grund av virus som kan infektera din datorutrustning, programvara, data eller annan egendom som följd av att du ansluter till, använder eller surfar till webbplatsen eller laddar ned något material från webbplatsen eller andra webbplatser som är länkade till den. Inget i dessa villkor utesluter eller begränsar Opels ansvar för:

 

(a) dödsfall eller personskador som orsakas av Opels försumlighet;

(b) bedrägeri eller bedräglig oriktig framställning;

(c) ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas under tillämplig lag.


7. Gällande lag och lagstiftning

Eventuell tvist som kan uppstå i relation till webbplatsen kommer att prövas i enlighet med  lagstiftning i Tyskland av domstol i Frankfurt am Main, Tyskland.

 

27 mars 2012


Denna hemsida använder cookies för att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om
cookies
.